Có một thiền sinh lên núi gặp một thiền sư lâu năm

Thiền sinh hỏi: Xin hỏi Thầy đã đạt tới cảnh giới tỉnh thức chưa?

Thiền sư trả lời: Ta đã tỉnh thức

Thiền sinh: Trước khi tỉnh thức ngài làm gì?

Thiền sư: Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm mỗi ngày.

Thiền sinh: Sau khi tỉnh thức ngài làm gì?

Thiền sư: Ta nấu cơm, gánh nước, chẻ củi

Thiền sinh: Vậy có khác nhau gì giữa trước khi tỉnh thức và sau khi tỉnh thức?

Thiền sư: Trước khi tỉnh thức ta gánh nước nghĩ đến nấu cơm, nấu cơm nghĩ đến chẻ củi mà không biết đến hiện tại. Sau khi tỉnh thức khi ta nấu cơm, ta nấu cơm, khi ta gánh nước ta gánh nước, ở trong hiện tại và biết rõ hiện tại những việc mình đang làm.

Ngẫm: Tỉnh thức không phải một cảnh giới cao siêu dành cho bậc thượng thừa, tỉnh thức đơn giản là một trạng thái sống khi ta sống tròn đầy với hiện tại, không bị nghiệp lực kéo về quá khứ hay kéo tới tương lai hoặc kéo sang việc khác.

Ai cũng có thể có được trạng thái tỉnh thức trong những việc bình dị nhất ở đời, ngay từ việc đi đứng, nằm ngồi.

Sự mầu nhiệm của tỉnh thức thì không thể nghĩ bàn. Chỉ có thực hành bạn mới thấu.

Hãy đưa mình về trạng thái tỉnh thức, ngay lúc này và ở đây!